• 89'
  Savva
 • 82'
  Andreou
 • 48'
  Arsov
 • 42'
  Savvides
 • 23'
  Yontchev