Partite

14 Febbraio 2020

21 Febbraio 2020

24 Febbraio 2020

28 Febbraio 2020

06 Marzo 2020

29 Maggio 2020

05 Giugno 2020

12 Giugno 2020

26 Giugno 2020

29 Giugno 2020

03 Luglio 2020

10 Luglio 2020

17 Luglio 2020

24 Luglio 2020

31 Luglio 2020

02 Agosto 2020

08 Agosto 2020

14 Agosto 2020

14 Agosto 2020

21 Agosto 2020

28 Agosto 2020

05 Settembre 2020

11 Settembre 2020

12 Settembre 2020

18 Settembre 2020

18 Settembre 2020

25 Settembre 2020

02 Ottobre 2020

02 Ottobre 2020

09 Ottobre 2020

09 Ottobre 2020

16 Ottobre 2020

17 Ottobre 2020

23 Ottobre 2020

24 Ottobre 2020

30 Ottobre 2020

11 Agosto 2020